sitewide | tree
1 Partijen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan onder:
1.1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die <sitewide> opdracht heeft gegeven tot het leveren of het vervaardigen van artikelen of tot het verrichten van werkzaamheden, zakelijke dienstverlening daaronder begrepen;
1.1.2 <sitewide> gevestigd en kantoorhoudende te 1315 VR, Almere, Citadel 62, en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Almere onder nummer 32165067 die een opdracht als hiervoor genoemd heeft aanvaard, dan wel een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht.
1.1.4 Opdracht (=overeenkomst tot opdracht): Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden.
2 Algemeen
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen <sitewide> en opdrachtgever gesloten overeenkomsten onder artikel 1. hiervoor genoemd.
2.2 Algemene leverings- c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige algemene voorwaarden van <sitewide> tussen partijen van toepassing zijn.
3 Offertes
3.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten tot opdracht.
3.2 Uitbrengen van een offerte, aanbieding, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht <sitewide> niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. >>>volgende pagina