sitewide | tree

3.3 De overeenkomst tot opdracht komt tot stand middels acceptatie door opdrachtgever van het aanbod van <sitewide>.
4 Uitvoering van werkzaamheden
4.1 Opdrachtnemer gaat bij uitvoering van de werkzaamheden uit van de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie. In goed overleg kan in een overeenkomst tot opdracht, door beide partijen ondertekend, het project nader worden omschreven.
4.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door onjuistheid en / of onvolledigheid van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens.
4.3 De opdrachtgever verbindt zich de opdrachtnemer te vrijwaren van schade en aansprakelijkheid jegens derden.
4.4 Opdrachtnemer spant zich naar beste weten en kunnen in de opgedragen werkzaamheden uit te (doen) voeren.
4.5 Uitvoering van de werkzaamheden kan geschieden bij of op het terrein van de opdrachtgever of op een plaats die door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt overeengekomen of op een plaats door de opdrachtnemer vast te stellen; een en ander vast te stellen in onderling overleg.
4.6 Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden geheel zelfstandig op basis van de overeenkomst tot opdracht. Er is geen sprake van enig dienstverband, noch tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, noch tussen opdrachtnemer en derden.
4.7 Opdrachtnemer is geheel vrij in de indeling / bepaling van het aantal te werken uren, met dien verstande dat de opdrachtnemer zich inzet met als doel het overeengekomene uit de overeenkomst tot opdracht te bewerkstelligen.
volgende pagina>>>